Kredietunie Zaanstad – NH is een coöperatieve vereniging, op basis van het door de Vereniging van Kredietunies in Nederland ontwikkelt common bond model.

Kredietunie Zaanstad – NH voldoet hiermee volledig aan de eisen van de nieuwe wet toezicht kredietunies, die vanaf 1 januari 2016 van kracht is.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Deze bestaat uit alle leden van Kredietunie Zaanstad – NH. Leden van Kredietunie Zaanstad – NH betalen een eenmalig entree fee van € 500,- . Dit geeft recht op één stem in de ALV. De ALV kiest vervolgens het bestuur, de Raad van Toezicht en desgewenst een Ledenraad.

Het bestuur bestaat in beginsel uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en het toezien op de dagelijkse gang van zaken. Verder benoemt en begeleidt het bestuur de krediet- en de coachingcommissie en vertegenwoordigt zij het Kredietunie Zaanstad – NH binnen de regio.

Het bestuur van Kredietunie Zaanstad – NH is momenteel als volgt samengesteld:

Het bestuur is momenteel in gesprek met verschillende (oud-)ondernemers voor het vervullen van een rol binnen Kredietunie Zaanstad – NH. Bent u geïnteresseerd om u actief in te zetten voor de ontwikkeling van het MKB in de Zaanstreek bel (06-53902297) of mail (info@kuzaanstad.nl) met Coos Oomen.